Vedtægter

Navn og hjemsted
§1

Selskabets navn er: Vivild Varmeværk A.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar). Dets hjemsted er Vivild, Norddjurs Kommune.

Formål
§2

Selskabets formål er at anlægge og drive et varmeværk til forsyning af andelshavernes ejendomme med varmt vand til opvarmning af lokaler og varmt brugsvand.

Selskabet forpligter sig til efter bedste evne at opretholde en uforstyrret normal forsyning såvel dag som nat og afhjælpe eventuelle fejl på sine anlæg hurtigst muligt, men påtager sig intet ansvar for eventuelle driftsforstyrrelser.

Forsyningsområde og medlemskreds
§3

Værkets forsyningsområde fastsættes, af selskabets bestyrelse under hensyntagen til, hvad der såvel teknisk som i økonomisk henseende er mest formålstjenligt under iagttagelse af Norddjurs kommunes varmeplanlægning og den til enhver tid gældende lovgivning. Enhver grundejer, der er ejer af en ejendom indenfor varmeværkets forsyningsområde er berettiget til optagelse på lige vilkår i selskabet som medlem, hvad enten tilslutningen sker straks eller senere.
Når et medlem ikke længere er ejer af en ejendom inden for forsyningsområdet, udtræder den pågældende af selskabet.

Varme leveres normalt kun til medlemmer; men bestyrelsen kan under særlige omstændigheder træffe aftaler om levering af varme til ejendomme, hvis ejere ikke er medlem af selskabet.

Tilslutningsbidrag
§4

Den til selskabets formål nødvendige kapital tilvejebringes dels ved tilslutningsafgift, der betales af de enkelte andelshavere, og dels ved lån.  Tilslutningsafgiften beregnes i forhold til de pågældende medlemmers ejendommes opvarmelige bruttorumindhold efter selskabets opmåling.

Bestyrelsen kan eventuelt vedtage anden opmålingsmetode, dog kan eventuel ny opmålingsmetode ikke ændre væsentligt på tilslutningsafgift og faste årlige afgifter for allerede tegnede medlemmer.

For så vidt ejeren af en ejendom i forsyningsområdet ønsker optagelse i selskabet efter dettes etablering, beregnes tilslutningsafgiften efter samme princip, som for de ved selskabets stiftelse tegnede medlemmer. Medlemmer, hvis ejendomme tilsluttes fjernvarmeanlægget efter en ledningsstræknings etablering, må betale udgifterne ved den som følge af tilslutningen nødvendiggjorte opgravning og reetablering m.v.

De enkelte medlemmer afholder selv samtlige udgifter til fremføring af stikledninger uden for gade og vejarealer fra fortovs bagkant til husmur, udover de i tilslutningskontrakten nævnte bestemmelser.

Tilslutningsafgiften erlægges kontant, senest når ejendommens stikledning er etableret og varmeværket kan levere det fornødne varme vand.

Tilslutningsafgiften anvendes, i det omfang den ikke medgår til dækning af anlægsudgifter og stedfundne udvidelser, til ekstraordinære afdrag på selskabets lån, eller nedsættelse af de årlige afgifter.

Senere forøgelse af en tilsluttet ejendoms opvarmelige bruttorumindhold skal omgående meddeles varmeværket, hvorefter der skal erlægges tilslutningsafgift og fast afgift i forhold til det således ændrede beregningsgrundlag.

§5

Den til en hver tid gældende kommunale varmeplan om tilslutningspligt er gældende.

Alternative energiformer tillades efter gældende lov.

Medlemmerne er pligtige at overholde de af bestyrelsen fastsatte vilkår for varmeleverancen fra varmeværket og brugen samt udførelsen af de tekniske installationer. Opvarmning af brugsvand kan ske ved anvendelse af varmtvandsbeholdere eller vandvarmere.

Ejendommens varmeanlæg skal forinden det tilsluttes varmeværket, underkastes en trykprøve på min. 6 kg/cm 2.

Idriftsætning af ejendommens varmeanlæg skal normalt meddeles til varmeværket dagen før det finder sted, og anlægget skal påfyldes vand fra varmeværket, idet de af varmeværkets personale givne retningslinier skal følges.

Udgiftsfordeling
§6

Selskabets årlige udgifter fordeles i henhold til varmeforsyningslovens regler samt Energitilsynets anvisninger.

Udgifterne fordeles på variable samt faste afgifter. De variable afgift afregnes i henhold til årets konstaterede forbrug.

Bestyrelsen skal inden 1. juni udarbejde budget samt pristariffer i for det kommende år.

Betaler en andelshaver ikke sin skyld til varmeværket senest én måned efter påkrav, kan bestyrelsen gøre selskabets krav gældende ad retslig vej og kan foranledige varmeforsyningen afbrudt. Andelshaverne er forpligtet til i denne anledning at give varmeværkets repræsentanter adgang til den tilsluttede ejendom.

Genoptagelsen af varmeforsyningen kan gøres betinget af, at alle forfaldne afgifter m.m. med påløbne renter og evt. Salærer, samt de med afbrydelsen og tilslutningen forbundne udgifter er indbetalt.

§7

Ejeren af ejendommen skal holde varmeværkets ventiler, måler m.v. forsikret mod brand, vandskade og lignende.

Ejeren skal stille den fornødne plads til rådighed til anbringelse af målere og ventiler ved rørledningernes indføring i ejendommen. Ejeren skal sørge for renholdelse og belysning af rummet, og værkets personale skal have uhindret adgang til målere og stophaner.

Ejeren tillader, at der vederlagsfrit evt. føres rør gennem ejendommens kælderrum, gårdsplads, grund eller lign. til forsyning af andre ejendomme for så vidt der ikke herved opstår væsentlige hindringer for rummets eller pladsens benyttelse. I tilfælde af, at varmeforsyningen til nærværende ejendom ophører – årsagen uanset – skal værket have ret til at lade sådanne ledninger blive liggende, og det skal altid have adgang til eftersyn og reparationer på disse.

Hæftelsen
§8

Andelshaverne hæfter ikke personligt for selskabets forpligtelser, men de til enhver tid værende ejere af de til selskabets anlæg tilsluttede ejendomme er hver især forpligtet til efter de i § 6 fastsatte bestemmelser gennem de årlige faste afgifter at betale den på deres ejendom faldende andel af de årlige udgifter til forrentning og afdrag på selskabets lån og af de årlige driftsudgifter.

§9

Andelshavere, der måtte udtræde af selskab efter § 3, har ikke krav på udbetaling af nogen anpart af selskabets eventuelle formue eller tilbagebetaling af nogen indskudt beløb.

Selskabet kan ikke opløses forinden lån, som selskabet har optaget med kommunegaranti, er fuldt indfriede.

I tilfælde af selskabets opløsning eller likvidation er medlemmerne ejendomsberettiget til selskabet i det forhold, i hvilket de har indbetalt tilslutningsafgifter.

Andelshavernes andele i selskabet kan ikke gøres til genstand for arrest, udlæg eller anden form for retsforfølgning fra de enkelte kreditorers side og kan ikke inddrages i en andelshaveres eventuelle konkursbo, med mindre der er truffet beslutning om selskabets opløsning og selskabets kreditorer er dækket.

Generalforsamling
§10

Selskabets generalforsamling er selskabets øverste myndighed. Vedtægtsændringer skal godkendes af kommunalbestyrelsen, så længe der ydes kommunegaranti for selskabets lån.

§11

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i august med følgende dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om selskabets drift i det forløbne år
  3. Fremlæggelse af årsregnskab med påtegning af revisor.
  4. Fremlæggelse af budget for det kommende år.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  6. Valg af suppleanter.
  7. Valg af revisor.
  8. Indkomne forslag.
  9. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når 1/5 af selskabets medlemmer begærer det skriftligt med angivelse af dagsorden. Endvidere afholdes ekstraordinær generalforsamling, når en tidligere generalforsamling har truffet bestemmelse derom.

§12

Ordinær- og ekstraordinær generalforsamling afholdes og indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i blade med lokal udbredelse eller ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem. Forslag, der agtes stillet på den ordinære generalforsamling, skal være indleveret til formanden senest 10 dage før generalforsamling.

§13

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed. Medlemmer har én stemme for hver ejendom, med selvstændig tilslutning til værket. Det er en forudsætning for udøvelse af stemmeretten, at der pr.1.juni ikke henstår uberigtigede restancer. Har ejendommen flere ejere, kan kun én repræsentere ejendommen og stemme på generalforsamlingen. Boligforeninger har én stemme pr. afdeling med eget tinglyst skøde.

Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt bemyndige en anden til at afgive sin stemme. Ingen kan dog i henhold til fuldmagt afgive mere end 3 stemmer.

Til vedtagelse af forslag om ændring af vedtægterne eller opløsning af selskabet kræves dog, at 2/3 af medlemmerne møder selv eller ved fuldmægtige, og at 2/3 af de mødende stemmer afgives for forslaget. Såfremt mindre end 2/3 af medlemmerne er mødt, afholdes ny generalforsamling inden én måned, og på denne kan forslaget vedtages med stemmeflerhed, (som nævnt) uanset antallet af mødte medlemmer.

Om forhandlingerne optages kort beretning i en af formanden autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

 
Bestyrelse
§14

Bestyrelsen består af 5 af generalforsamlingen valgte medlemmer. Valget gælder for 2 år, og der afgår hvert år skiftevis 2 og 3 medlemmer efter tur, idet rækkefølgen første gang bestemmes ved lodtrækning. Generalforsamlingen vælger hvert år 2 suppleanter til at tiltræde bestyrelsen i tilfælde af et generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlems afgang.

Såfremt kommunalbestyrelsen vælger et medlem til selskabets bestyrelse, vælges denne for kommunalbestyrelsens valgperiode.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.

Afgår noget bestyrelsesmedlem i tiden mellem to på hinanden følgende ordinære generalforsamlinger, indtræder suppleanterne i bestyrelsen i den rækkefølge, i hvilken de er valgt, indtil næste ordinære generalforsamling. Findes ingen suppleanter, kan bestyrelsen supplere sig med et dertil villigt medlem af selskabet, indtil næste ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen kan ved en forretningsorden fastsætte nærmere regler for udførelsen af sit hverv.

§15

Bestyrelsen har ledelsen af selskabets anliggender.

Bestyrelsen ansætter en varmemester.

Som leder af den daglige drift kan bestyrelsen ansætte en forretningsfører. Denne kan ikke samtidig være medlem af bestyrelsen.

§16

Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller i hans forfald af næstformanden så ofte anledning findes at foreligge, samt når 2 medlemmer af bestyrelsen begærer det. Hvis forretningsføreren er ansat, deltager han i mødet, for så vidt ikke forholdet mellem selskabet og ham forhandles, dog uden stemmeret. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 er til stede. Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør formandens stemme udslaget.

I en af formanden for bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne. Beretningen underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet.

§17

Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

Ved køb og salg eller pantsætning af selskabets faste ejendom eller ved optagelse af lån til selskabet tegnes dette af den samlede bestyrelse. Ved lysning eller aflysning eller meddelelse af rykningspåtegninger på servitutbestemmelser vedrørende medlemmernes ejendomme tegnes selskabet som anført i stk. 1.

§18

Bestyrelsen har pligt til så vidt muligt at opretholde en uforstyrret varmeforsyning og at afhjælpe eventuelle fejl hurtigst muligt, men selskabet påtager sig intet ansvar for eventuelle driftsforstyrrelser og forbeholder sig i kortest mulig tid at afbryde forsyningen om sommeren til foretagelse af nye tilslutninger.

Hvis et medlem ønsker sin varmemåler justeret, skal dette foretages af varmeværket.

Såfremt fejlen viser sig at være mindre end 5 %, skal omkostningerne ved justeringen betales af medlemmet. Er fejlen større end 10 %, foretages regulering af varmeafgiften i det regnskabsår hvor fejlen konstateres.

Tilslutning til værkets målere skal udføres efter værkets anvisning og diagram. Værkets plomber på ventiler og målere må under ingen omstændigheder brydes uden selskabets tilladelse.

Årsregnskab
§19

Selskabets regnskabsår er fra 1. juni til 31. maj.

§20

Selskabet er forpligtet til at give Norddjurs kommune 1. prioritets panteret i selskabets bygninger og øvrige anlæg til sikkerhed for de lån, selskabet optager med kommunens garanti.

Så længe kommunen står som garant for noget til selskabet ydet lån, kan selskabet ikke optage yderligere lån uden godkendelse af Norddjurs kommune og selskabets årlige budget og regnskabet skal indsendes til kommunens godkendelse senest 14 dage efter behandlingen på generalforsamlingen.

I forbindelse med regnskabsårets afslutning, skal varmeværket, udsende slutafregning til medlemmerne på grundlag af konstateret varmeforbrug, og de af bestyrelsen under hensyntagen til gældende lovgivning fastsatte takster.

Såfremt kommunens garantiforpligtelse bliver aktuel på grund af selskabets konkurs eller andet tvangsmæssigt ophør, skal kommunen være berettiget til at overtage varmeværket til ejendom ved overtagelse af selskabets samtlige aktiver og passiver, men uden tilsvar af nogen art over for selskabets medlemmer.

Revision
§21

Selskabets regnskab revideres af en statsautoriseret revisor. Revisoren har adgang til alle regnskabsbøger og beholdninger og kan fordre enhver oplysning, som han finder af betydning for sit hverv. Der føres en af formanden for bestyrelsen autoriseret revisionsprotokol. I forbindelse med sin beretning om revision af regnskabet, skal revisoren angive, hvorvidt han finder forretningsgangen betryggende. Hver gang indførelse i protokollen er sket, skal denne fremlægges på førstkommende bestyrelsesmøde, og de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen skal bekræfte, at de har gjort sig bekendt med indholdet.

Det reviderede regnskab fremlægges til eftersyn på selskabets kontor senest 8 dage før den ordinære generalforsamling.

§22

Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer af vedtægterne, som måtte nødvendiggøres af myndighedernes krav uden iagttagelse af reglerne i henhold til § 13.

Således forelagt på generalforsamlingen den 23. august 2006 og endelig vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 6. september 2006.

  • 4 + §5 revideret 25/10-2012 på foranledning af Energitilsynet.

Nuværende Bestyrelse: (27/8-2020)(formand) Bent Johnsen.  Niels Ole Birk, Brian Pedersen.  Gert Enevoldsen. Hans Jesper Højlund. Carl Byrialsen.